วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ตอนที่ 2 ....ด้วยเหตุนี้ท่านศาสดาจึงเป็นผู้ปกครองของสังคมอิสลาม ห่วงยางแฟนซีราคาส่ง รวมทั้งเป็นทางนำและผู้เผยแผ่คำสังฃองพระเจ้าดังนั้นผู้ที่ต้องการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของท่าน สมควรจะประสานลองมิติแห่งความเป็นผู้นำ ทั้งความเป็นผู้นำทางสังคมและทางนำแห่งจิตวิญญาณของประซาซาตอิสลามไว้ยิ่งไปกว่านั้นเขาจะต้องเป็นผู้คุ้มครองเกี่ยวกับข้อปัญญ้ติทางศาสนาขั้นพื้นฐานของอิสลามและคำลังของมัน ปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้จากการเปลี่ยนแปลงหรือการบิดเบือน และต่อต้านอย่างเด็ดเดี่ยวต่อการโจมตีของการปฏิเสธ ความสงสัยและการหลงทาง ผู้หนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนทุกชนิด และเพื่อเผชิญหน้ากับการคุกคามดินแดนอิสลามให้พ้นการรุกรานจากภายนอก ดังนั้นด้วยวิธีการดังกล่าวเท่านั้นที่ความต่อเนื่องและการรักษาอิสลามจะได้รับการคํ้าประกันท่ามกลางอันตรายมากมายมหาศาลที่อิสลามเผชิญอยู่ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสิทธิของปัจเจกบุคคลและสังคมคือการมีการปกครองของผู้อยู่ในทางที,เที่ยงตรง และรูปแบบการปกครองที่เที่ยงตรงที่สุดปราศจากข้อสงสัยคือการปกครองของผู้บรืสุทธี้(มะอ์ซูม)พลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นการปกครองเดียวเท่านั้นที่ทำให้ความหวังในการรักษาสิทธิของมนุษย์ทุกคนการปกครองที่นำโดยผู้ได้รับการดัดเลือกจากพระเจ้าในความเป็นจริงคือการปกครองที่แท้จริงของพระองค์ และการปกครองสักษณะนี้เท่านั้นที่สามารถทำให้มนุษย์สามารถรักษาคุณลักษณะ ความสูล่งและดักดิ้ศรืที่แท้จริงของตนไว้ได้ และได้รับสิทธิต่างๆ ของเขา การยกย่องให้เกียรติต่อดักดิ้ศรืของมนุษย์และการสถาปนาความยุติธรรมอยู่ในบรรดาหลักพื้นฐานของการปกครองดังกล่าวผู้ปกครองที่ไม่เลื่อมในการนับถือในศาสนาและเป็นเผด็จการ อาจพรั่าบ่นถึงการสนองตอบสิทธิของมนุษย์

และ'อ้างตน'ว่าเป็นผู้ต่อสัป้องกันดักดิ้ศรี'ของปัจเจกบุคคลและสังคม แต่ในทางปฏิบิติ พวกเขากลับลากดักดิ้ศรืของมนุษย์ลงไปในโคลนเลน และสัมฤทธิผลประการเดียวของพวกเขาก็คือการขึ้นครองบัลลังก์ของการเลือกที,รักมักที่ซังและการอยุติธรรมดังนั้น จึงไม่มีฃ้อสงสัยแต่ประการใด เกี่ยวกับความสำดัญฃองการปกครองยุติธรรมและเที่ยงธรรม และความพยายามของบรรดาศาสดาที่จะสถาปนาการปกครองดังกล่าว  แพยางฟลามิงโก้ราคาถูก หรือในทางกลับกันการทำลายที่เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่เคร่งครัด ผู้ใม'สนใจใยดีชะตากรรมขั้นสุดท้ายของสังคมและสามารถทำให้มนุษย็ใด้รับสิทธิของเขาผู้ที่ห1วัง'จะเข้าครอบครองตำแหน่งผู้'นำทางศาสนาและรับหน้าที่ทางนำของมวลซนในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งของท่านศาสดาประพฤติตัวใกลชิดกับท่านเนื่องจากความรู้ การกระทำและลักษณะความคิด เขาจะต้องมีคุณสมปติทางศีลธรรมและคุณลักษณะทางจิตวิญญาณพิเศษเป็นผู้ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากบาป และเป็นผู้รับรู้ลัจธรรมทางศาสนาอย่างเต็มที่ ห่วงยางคอเด็ก จากนั้นเท่านั้นที่เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสัจธรรม ความยุติธรรมและบทบัญญัติศาสนาได้ และมีพิจารณญาณอย่างเต็มที่ต่อสัจธรรมของศาสนา ดังนั้น เขาเท่านั้นที1จะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของสัจธรรม ความยุติธรรมและบทบัญญัติทางศาสนา(ซะรือะฮ์) อิสลามไม่สามารถยอมรับการปกครองเหนือสังคม และการปกป้องศักดิ้ศรีของมนุษย์ ที่จะมอบให้บุคคลแรกที่มาพร้อมกับความบังเอิญคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงพละกำลังและความสามารถที่เหนือกว่าของฏอลูต (โซล) ซึ่งเป็นเหตุผลให้เขาถูกเลือกเป็นผู้นำประชาชนของเขา"อ้ลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกท่านแล้ว และได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีก ซึ่งความกว้างขวางในความรู้ และความสูงใหญ่ในร่างกาย"ในวิถีทางเดียวกับที่ท่านศาสนทูตผู้สูงส่ง รับหน้าที่สองตำแหน่ง ผู้ที่ต้องการจะสืบทอดต่อจากท่านจะต้องคุณสมปติสองประการสำคัญนี้มิติด้านในเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์มอบให้ด้วยพระองค์เองและมิติด้าน  นอกของผู้นำและผู้ปกครอง นี่คือสองสิ่งที่ไม,อาจแยกออกจากกันได้ และผู้นำของประชาติอิสลามไม่อาจวางอยู่บนสิ่งใดอย่างเดียวโดดๆนั่นคือผู้นำทางการเมืองและสังคมจะต้องไปด้วยกันกับทางนำด้านจิตวิญญาณ อิมามมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางด้านจิตวิญญาณและด้านเกี่ยวกับกฎหมาย และดังนั้น จึงสามารถทำให้วิธีการบริหารจัดการกิจการของมนุษย์ที,ถูกต้องมีความถาวรตามที่ท่านศาสดาสถาปนาไว้เมื่อท่านอิมามที่ห้าวิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่อที่แพร่หลายที่สะกีฟะฮ์ที่ว่า

ห่วงยางแฟนซีซื้อที่ไหน

 ลักษณะสองประการของสาระสำคัญสามารถแยกออกจากกันได้ ท่านอ่านโองการนี้ ซึ่งพระเจ้าได้มอบให้ลูกหลานของอิบรอฮีมทั้งทางนำทางจิตวิญญาณและตำแหน่งผู้นำ รวมทั้งการบริหารจัดการสังคม"หรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่น ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทาน'ให้แก่พวกเขา จากความกรุณาของพระองค์ แท้จริงนั้นพระองค์ได้ประทานให้แก่วงค์วานของอิบรอฮีมมาแล้วซึ่งคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับศาสนา และได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่." จากนั้นอิมามได้เสริมว่า "พวกเขายอมรับได้อย่างไร ถึงการรวมตัวกันของสองลักษณะในกรณีของลูกหลานอิบรอฮีม แต่ปฏิเสธในครอบครัวของท่านศาสดา

  

ห่วงยางแฟนซี


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพวิญญาณสระน้ำในบ้านหลังหนึ่ง


คุณแม่ตี่ท่านนี้ ถือว่าท่านเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ได้มอบกายถวายชีวิตต่อพระศาสนาจนได้มาบวชเป็นเนกขัมมะ อยู่ถือปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ตามแบบอย่างที่หลวงพ่อสด ที่หลวงพ่อวัดไผ่เลี้ยงได้รํ่าเรียนมาจากนั้นท่านก็จะนำมาอบรมสอนญาติโยม เพราะที่วัดนี้มีญาติโยมมาถือศีลอุโบสถทุกวันพระและตลอดพรรษา สระน้ำเด็กราคาถูก มีกุฏิให้เนกขัมมะพักอยู่ มีการสอนการปฎิบัติศีล สมาธิ ปัญญา คุณแม่ตี่ก็ถือศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกระทั่งสิ้นชีวิตขณะนั้นอุโบสถหลังใหญ่ก็ยังสร้างไม่เสร็จ แตกมีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติ และทอดกฐินผ้าปาร่วมสร้างโบสถ์อยู่ทุกปี วิญญาณคุณแม่ตี่ได้ไปเข้าฝันบอกกับลูกหลานและญาติโยมที่รู้จัก ให้มาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดไผ่เลี้ยงให้เสร็จ ทั้งยังบอกกับผู้คนเหล่านั้นว่า “ฉันยังห่วงเรื่องอุโบสถที่ยังไม่ลมบูรณ์”ในงานทอดกฐินปี 2539 ช่างภาพคนหนึ่งถ่ายภาพงาน แล้วมาถ่ายภาพอุโบสถที่สร้างนั้น เมื่ออัดรูปออกมาปรากฏว่ามีภาพคุณแม่ตี่ ทับพรติดอยู่ด้วยโดยภาพวิญญาณของคุณแม่ตี่นั้นมีความสูงเท่าโบสถ์ แต่ลักษณะจะนั่งหรือยืนนั้นไม่แน่ขัด เพราะเห็นแค่ท่อนบนจากเอวถึงศีรษะภาพที่อัดออกมาดูแล้วจะเหมือนหญิงสูงวัยใล่แว่นตาสีดำ สวมเสื้อสีขาวคอกลม แขนเสื้อแค่ข้อศอก ภาพที่เห็นจากช่วงเอวอยู่ที,พื้นโบสถ์ ส่วนช่วงศีรษะอยู่บริเวณข้อต่อของหลังคาโบสถ์ ถ้าภาพนั้นมาปรากฏต่อสายตามนุษย่ให้มองเห็นได้จริงๆ ก็คงจะรูปร่างใหญ่โตมากทุกคนที่เห็'นภาพปรากฏหน้าโบสถ์ ทำให้เกิดศรัทธาในพระศาสนามากยิ่งขึ้น จึงร่วมทุ่มเทกายใจและกำลังทรัพย์ช่วยกันสร้างอุโบสถวัดไผ่เลี้ยงจนเสร็จสมบูรณ์ได้ในปี พ.ศ. 2541จากภาพวิญญาณที่ปรากฏให้เห็นของคุณแม่ตี่  สระว่ายน้ำเด็กโต ทับพร ที่มาอนุโมทนา  บุญกุศลที่ตนสร้าง หลวงพ่อวัดไผ่เลี้ยงนึกถึงคุณงามความดีของคุณแม่ตี่จึงสร้างศาลให้ท่านไว้เป็นอนุสรณ์ชื่อว่า “ศาลคุณแม่ตี่ ทับพร (จีนงี่)เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และนอกจากนั้นยังมีเสียงรํ่าลือกันต่อๆ มาว่า วิญญาณของคุณแม่ตี่เจ้าของที่ดินก็ยังวนเวียนอยู่ที่วัดนี้ เพื่ออนุโมทนากุศลที่ตนเองได้สร้างไว้สำหรับวิญญาณของคุณแม่ตี่ ทับพร นอกจากช่วยสร้างวัดและสร้างอุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อ่างน้ำเป่าลมเด็ก ท่านยังช่วยเหลือผู้คนที่มากราบขอพร ให้ประสบแต่ความสมหวังอีกด้วยปัจจุบันวัดไผ่เลี้ยงสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มีพระอุโบสถที่สูงใหญ่ มีศาลาการเปรยญและมีความร่มรื่นเย็นสบาย จึงมีญาติโยมเข้ามาถือศีลปฎิบัติอยู่เสมอ จึงท่าให้คิดว่าวิญญาณคุณแม่ตี่ คงจะได้ชื่นซมความสวยงามของวัด และชื่นซมยินดีในผลบุญกุศลของตนที่ได้สร้างไว้ในภพชาตินี้ ขอ'ให้วิญญาณ'ของคุณแม่ตี่ ทับพร จงไปสถิตอยู่ในภพภูมิที่ สุขสบายในแดนทิพย์แดนธรรมเทอญ...

สระน้ำเป่าลมสำเร็จรูป

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การใช้น้ำอุ่นอาบน้ำให้เด็ก มีผลต่อผิวเด้กอย่างไร

ดังนั้น การจะใช้กฎอุดมคติของวิทยาศาสตร์ได้จะต้องมีประสบการณ์ปรับเงื่อนไข และเหตุปัจจัยต่างๆ ดังนั้น จึงต้องการผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ปรับกฎเหล่านั้นมาใช้ไต้กับสสารที่เป็นจริงตามธรรมชาติหรือไม่ก็ต้องทำสสารให้บริสุทธี้นยางธรรมชาติที่ความบริสุทธึ๋ของสสารมีเงื่อนไขที่แปรมากมาย ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ้จะมีไต้มาตรฐานเดียว สสารหนึ่งชนิดจึงต้องการผู้ชำนาญการนำสารให้บริสุทธิ้วิทยาศาสตร์จึงต้องการผู้ชำนาญการคล้ายปัจจัตดัง เวทิดัพโพเส์ยวเห็นเองจิตติอจประพฦติตาบกฎอุดมคติพุทธบริษัทจำนวนไม่น้อย ที่มีความศรัทธาต่อกฎแห่งกรรม ซึ่งกล่าวว่า ทำดี ย่อมดี ทำชั่ว ย่อมชั่ว แต่จำนวนไม่น้อยอีกเช่นก้นยังคลางแคลง เพราะเห็นว่าคนทำผิดศีลได้ดีก็มีถมไป จนกระทั่งผู้รู้ต้องหาวิธีอธิบายว่า ทำไมเขาจึงได้ดี ทั้งๆ ที่มีหลักฐานศีลของเขาไม่ดี แสดงว่ามีเงื่อนไขที่จำเป็นต้องปรับกฎแห่งกรรมกับสภาพชีวิตจริงกฎแห่งกรรมเป็นกฎอุดมคติของจิต แต่ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทำให้อธิบายเหตุการณ์จริงได้ซับซ้อนขึ้น น่าสังเกตว่ากฎอุดมคติของจิตก็ต้องปรับเงื่อนไขเมื่อใช้กับเหตุการณ์จริง ตรงกันกับกฎอุดมคติของสสารของวิทยาศาสตร์อภิธรรมของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ยังสอนเรื่อง รูป จิตเจตสิก นิพพาน โดยกล่าวว่า บัญญ้ติด้งกล่าวเป็นสิ่งมีจริง คล้ายกับเป็นอมตธรรม พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นอกจากจะยืนยันว่ามีอมตธาตุแล้ว ยังยืนยันกฎอุดมคติของจิตชึ่งมีการสอนในหลักสูตรอภิธรรมจนยอมรับว่าเทียบเท่าปริญญาตรีใครจะทดสอบทดลองกฎของจิตที่ทำงานร่วมกับเจตสิกต่างๆ ก็ต้องใช้กระบวนการที่วางไวิในพุทธธรรมสระน้ำเด็กขอบตั้งการทดสอบ วิธีการทดสอบ ผลที่จะ ได้จะขึ้นกับเงื่อนไขที่วางไว้ น่าสังเกตว่าสระว่ายน้ำสูบลมขนาดใหญ่หลักการทดสอบเรื่องจิตมีระบบ ปัจจัยเงื่อนไขเป็นของตัวเอง คล้ายกับเอกลักษณ์ของการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ถึงตรงนี้ ข้าพเจ้ายังสงสัยว่า ทำไมพุทธบริษัทไทยไม่ชูธงกฎอุดมคติของจิตให้เป็นสัญลักษณ์สากล ให้เรื่องของจิตเป็นโลกาภิวัตน์เพมขึ๋นอีกเรืองหนึ่ง นักปราชญ์ของไทยก็พร้อมที่จะแสดงออกปราชญ์คนสำคัญเช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมขพลาราม ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แห่งวัดญาณเวศกวัน และผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกถึงสองแห่งโอกาสทองที่จะแสดงว่า “ธรรมศาสตร์’’ คือสระน้ำเด็กเป่าลมภาวะที่จิตของคนทั้งโลกรูดรงก้นนั้น มีเรียนมีสอนก้นในพุทธศาสตร์ และ“ธรรมศาสตร์’’ เป็นศาสตร์ช่วยดับทุกขใต้ชะงัดกว่า หรือไม่น้อยหน้าวิทยาศาสตร์รวมทั้งไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติในการพิสูจน์ทดลอง และทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ พิสูจน์เมื่อไรก็พร้อมเสมอเนื่องจากไม่ขึ้นกับกาลเวลา และถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้จิตของตนเองดีแล้ว ก็รู้จักโลกดีเป็นของแถม ไม่ต้องเสียงบประมาณสร้างเครื่องมือโทรคมนาคมให้ประเทศต้องเป็นทาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยต่อไปนี้ ขอให้ท่านใช้สามัญสำนึกเปรียบเทียบการทรงตัวสระน้ำเด็กโตของสสารระหว่างกฎของวิทยาศาสตร์ และของธรรมศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทรงตัวของสสารตามความรู้ของวิทยาศาสตร์ หรือตามที่จิตของเราแต่ละคนเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ที่นึ่และเดี๋ยวนี้ 


สระน้ำสำเร็จรูป


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เด็กแต่ละคนไม่สามารถเล่นน้ำได้เหมือนกันทุกคน เพราะสภาพร่างกายไม่เหมือนกัน

ผมเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่า เรื่องที่1 (เหตุการณ์วันนี้ สดๆ ร้อนๆ)
ผมขึ้นรถตู้จากไปที่พีวเจอร์รังสิตครับ แต่ว่า พอ ไปถึงเกาะกลางถนนป้ายท่ารถต่างจังหวัด (ฝังตรงข้าม พีวเจอร์) “คนขับ” (คนขับพาผู้หญิงที่เป็นคนรู้จักของเขา นั่งข้างหน้ากับเขาด้วย) บอกว่า “รถ'ไม่เข้าหิเวฯ นะ ลงตรงนี้แหละ”ผมก็คิดว่า เออลงตรงนี้ก็ไต้ เดินเอาหน่อย แต่ผมเหลือบไปเห็นเด็กนักเรียนมัธยมต้น (ถ้าทางเป็น เด็กเรียน) คนหนึ่ง ที่นั่ง อยู่ข้างๆ คนขับ (กับผู้หญิงที่มา กับเขา) จ่ายเงิน 20 บาท แล้วถามเขาอย่างสุภาพมากๆ ว่า “พี่ครับ รถจะข้ามไปจอดหน้าหิเวเจอร์มยครับ รู้มั้ยครับ คนขับตอบว่า สระน้ำเป่าลมราคา อะไรนั่งอยู่ทำไม ลงไปซิ! ไม่ไปต่อแล้วเด็กคนนั้นหน้าซีด และผงะไปนิดหนึ่ง พร้อมกับออก ไปจากรถแล้ววิ่งข้ามถนน (ไปฝังท่ารถต่างกังหกัด)ผมแทบช็อกโซคดีแค่ไหนที่ไม่มีรถมาซนเด็กคนนี้ แล้วคนไทยด้วยกัน...มีความเป็น “คน” เหมือนกัน ทำไม ถึงใช้ภาษาพูดกันแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้น ใครจะรับผิดซอบ และนี่ทะเบียนของรถตู้คันนั้น 1-211 (ป้ายเหลือง)ผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัดการด้วยครับ (สงสาร เรื่องที่2สระว่ายน้ำเป่าลม (เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน) แบบคร่าวๆผมเคยเจอคน1ขับรถตู้ที่ขึ้นเสียงกับลูกค้าผมเคยเจอคนข้บรถตู้ที่ด่าลูกค้าด้วยคำหยาบ แต่เป็น ความผิดของตัวเขาเองผมเคยเจอคนขบรถตู้ที่พูดไม่สุภาพกับลูกค้าสระน้ำเด็กภาษาอังกฤษ ขอยืนยันว่า ทั้งหมดเป็นความจริงฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกัดการด้วยครับ ขอบคุณมากๆ ครับตาานติตพ็นที่ 2รถตู้สายที่บ้านก็เป็นค่ะ (พาต้า-บัวทอง4) พูดจาหยาบ คายกับผู้โดยสารตลอด บางคนเป็ดประตูช้า ขึ้นรถช้าก็ว่า หยาบคาย หรือบอกให้จอดเสียงดังก็ตะโกนกลับบอกว่า ได้ยินแล้ว พอบอกเสียงค่อยคนขับก็กระซากเสียงบอกไม่ ได้ยิน ส่วนที่ไม่จอดริมถนน แต่จอดเกาะกลางก็มีบ่อยๆ ค่ะ สภาพรถก็เก่ามากถึงมากที่สุด รถเสียช้างทางบ่อยๆ ขับสระน้ำสำเร็จรูป รถก็เร็วมาก หาความปลอดภัยได้ยาก ดิฉันเองก็ไม่อยาก ใช้บริการ แต่ก็'จำเป็น เพราะถ้าไม่ใช้ก็จะต้องต่อรถเมล์ หลายต่อมากค่ะ ไม่รู้จะร้องเรียนใครเหมือนกันค่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะ ยิ่งช่วงชั่วโมงเร่งต่วนต้อง ทำเวลาด้วยนะ แทบจะไม่ต้องปีดประตูเลย มันปิดให้เอง ช้านักใช่ไหม ตำรวจ ไม่ทำอะไรหรอก มองตูสติ๊กเกอร์ที่ อยู่หน้ารถตู้ถ้าคุ้นหน่อยก็โอเค ถ้าไม่คุ้นค่อยทำตาขวาง เคย เจอเหตุการณ์เหมือนกัน คนขับรถตู้ลงไปชกกันอ่ะ แย่งผู้ โดยสารกัน คิดตูดินี่เป็นกรณีตัวอย่างที่คนอื่นเขาเจอนะคะ ยังมีอีกเมื่อ เป็ดไปเว็บอื่นๆ อาทิ รายนี้แจ้งมาแลยว่า

สระน้ำเด็กขนาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักการเล่นกิจกรรมกลางแจ้งที่ถูกต้องตามท้วงท่า

กับการปลงนั่นแหละเมื่ออารมณ์เย็นลง พระท่านว่าปัญญาจะเกิดขึ้น เหตุผลก็จะตาม มาติด ๆ คราวนี้ก็มาคิดชิว่า เราจ้างเขามาทำไมคำตอบคือ จ้างเขามาทำงานตั้งคำถามต่อว่า แล้วงานที่เขาทำเป็นยังไง ทำได้ผลมั้ย เปรียบ สระน้ำเป่าลม เทียบกับคนอื่นเป็นยังไง ฝีมือและความสามารถในงานของเขาอยู่ในระดับ ไหน คนอื่นล่ะ มีใครทำแทนงานที่เขาทำไดไหม ถ้าได้ จะดีเท่าที่เขาทำหรือ ไม่การค้นหาคำตอบเหล่านี้ ก็คือการเอาเหตุผลล้วน ๆ มาว่ากันเป็นการเก็บอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวไว้อีกทางชะก่อนเรียกว่าแยกประเด็นออกคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่า เจ้าตัววายร้ายที่ทำให้เราไม่สบอารมณ์นี้ มัน ก็มีนํ้าหนัก ไม่ได้เบาหวิว หรือเลือนรางจนมองไม่เห็นเอาเลย ว่ามันก็มีอะไร ดี อะไรที่เป็นประโยชน์คุ้มกับคำจ้าง อีตอนที่เรากำลังมีอารมณ์โกรธมันอยู่เอานํ้าหนักของมันเนี่ยมาเป็นตัวตั้ง แล้วเอาส่วนเสียของมันที่เรา รู้สึกแย่มาหักกลบลบหนี้กันผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นั่นแหละ ก็จะมองเห็นจะจะส่วนใหญ่แล้ว ลูกน้องมันก็ยังมีค่า มีส่วนดีในเรื่องงานอยู่มากกว่า ไอ้นิสัยเสีย ๆ อะไรเขาอยู่ดีนอกเสียจากว่า บวกลบกันแล้ว อีกด้านที่ไมใช่งานมันมากกว่า เช่น นิสัยไม่ดี แบบคอร์รัปชั่น อะไรเทือกนี้ จะเก่งยังไง งานดีแค'ไหน ก็ไม่เก็บ เอาไว้ให้เป็นมะเร็งแก่บริษัทต้องยึดถือหลักการว่า สระน้ำเด็กราคาเราจ้างเขาแต่ความสามารถและฝีมือแรงงาน ของเขา เราไม่ได้จ่ายเงินจ้างเรื่องนิสัยใจคอ ความประพฤติ หรือแม้แต่การ แสดงออกของเขาถ้าเราจะได้ดีทั้สองอย่าง ทั้งงานทั้งนิสัยใจคอด้วย เราก็กำไรได้อย่างเดียวคืองาน เราเท่าทุน ถ้าไม่ได้ทั้งสองอย่าง เราขาดทุนคิดได้หยั่งเงียะ แล้วเราจะแยกแยะอะไรออก จะจัดการ จะตัดสิน ใจแก้ปัญหายังไง มันเป็นอีกประเด็นที่จะตามมา แบบง่ายไม่ยากเย็นไม่เชื่อก็ลองทดลองใช้ดูสิ แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัว เองรู้สึกเธอจะเห็นภาพ และเข้าอกเข้าใจ “แล้วถ้าไม่สบอารมณ์นายล่ะ ลูกน้องต้องทำใจยังไง? 

สระน้ำเด็ก

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พ่อแม่ควรฝึกพัฒนาการทารก ด้วยการอาบน้ำในสระน้ำเด็กเพื่อให้เด็กมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง

ไม่ค่อยสวยและสะดวกสบายหัวใจสักเท่าไหร่ มีการยกขบวนไปหานายเก่าอยู่เนือง ๆงานเริ่มหลด สถานการณ์เริ่มทรุด ทุกอย่างดูไม่เป็นไปอย่างที่เคยวางวและเดินเดมาแลว หลายคนเรมปรารภ เมอเหร่นายจะเรมงานเหม สระว่ายน้ำเด็กขนาดใหญ่  สักที จะได้ตามนายไปด้วยสั่งสอนลูกน้องว่า พวกเราความจริงนั้นใชใม่ได้ สงสัยจะอยู่ร่วมงาน กันมานานเกินไป สระน้ำยาง เคยอยู่กันแบบแฮปปีชะเคยตัว พอต้องอยู่กับคนอื่นก็ ปรับตัวไม่ได้ เพราะเอาคนที่เป็นนายมาเปรียบเทียบกันเมื่อไม่เหมือน ไม่ได้อย่างเก่าที่เคยคุ้นเคย ก็สรุปเอาว่าไม่ดีไม่เข้าท่า แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงแล้ว คนเก่งคนมีความสามารถต้องแยกแยะออก งาน ต้องเป็นงาน ความรู้สึกส่วนตัวต้องไว้ทางหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง ต้องปรับตัวให้เข้ากับมันใหัได้ ในทุกรูปแบบ ในทุกสถานการณ์เรารับจ้างเขาทำงาน เขาจ้างเราด้วยความสามารถที่เรามีอยู่ในตัว เราขายสิ่งนั้น และเขายินดีชื้อมัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุติธรรมดีแล้วเขาไม่ได้จ้างเรา เพื่อให้เราต้องพอใจหรือไม,พอใจคนที่เป็นนาย หรือเป็นผู้'นำนี่'หว่าแล้วเรารับเงินค่าจ้างจากเขา ก็ไม่ได้แปลว่า หมายถึงรับความพอ ใจอะไรหลาย ๆ อย่างด้วย นอกจากงานที่ทำให้เขาสักวันในอนาคตข้างหน้า นายคนนี้ก็ต้องวางมือ ถอดปีนชั่วนิรันดร์ แล้วใครจะเป็นนายให้พวกเรายังคงต้องอยู่ต่อสู้ต่อไป บนขาของตัวเอง บนสมรภูมิของ ชีวิตรับจ้าง ที่จะไม่มีนายคนนั้คอยช่วยคอยโอบอุ้มอีกต่อไปถ้ามัวแต่เลือกนายในขณะที่ไม่อยู่ในศักยภาพที่จะเลือกได้ แล้ว ชีวิตจะเป็นยังไง สระน้ำเด็กเป่าลม  มิต้องตกงานกันชั่วนิรันดร์เหรอไปพยายามปรับตัว ปรับใจกันซะใหม่นะ ลูกเอ๋ย น้องเอ๋ย ถามเธอเป็นการส่วนตัวว่า คิดยังไงกับทิศทางข้างหน้า เธอว่าเธอ ตัดสินใจที่จะขอออกจากวงการ ไปทำงานส่วนตัวที่เธอรักเธอชอบอย่าง แท้จริง คืออยากเป็นนักออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า และมีร้านมีธุรกิจของ เธอเอง ร่วมกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มืฝืมือและทำงานด้านนี้กันอยู่แล้ว แต่ไม่ เป็นธุรกิจจริงจังเท่านั้นเธอว่า สิ่งที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากนายมา จะช่วยให้ เธอสามารถทำให้เป็นธุรกิจจริงจังได้และรู้ว่า นายก็คงยินดีให้คำปรึกษาฟรี ๆ ด้วย เธอเบื่อหน่ายกับปัญหาเรื่องคน เรื่องการเมืองในที่ทำงาน เธอไม่รู้ จะต่อสู้เพี่อใคร และหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจะต้องสู้ด้วย ทำไมจะต้อง มีชีวิตอยู่ภายใต้ความกดดัน ในขณะที่สามารถเลือกได้คำตอบและแง่คืดฃองเธอชัดเจนและยางธรรมชาติพร้อมกับการวางแผนไว้ล่วงหน้า จึงสนับสนุนและอวยพรเธอยื่นใบลาออกไม่นานหลังจากนั้น เริ่มธุรกิจใหม่ของเธอตามแผน โดยมีนายคอยให้คำปรึกษาเมื่อไรที่ต้องการทิศทางของนายกับอดีตเลขาฯ คู่นี้ก็ฉีกแยกออกจากกันคนละแนว นายยังคงพิสมัยกับอาชีพมือปีนรับจ้างเหมือนเดิมเป็นชีวิตจิตใจ เพราะมีคนว่าจ้างให้ทำงานใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆกว่าจะรับได้ซักงาน สระว่ายน้ำในบ้านขนาดเล็ก ก็ใช้เวลาคิกษาพิจารณากันพอสมควร เลือก งานน่ะไม่เท่าไหร่ แต่เสียเวลาเลือกคนที่จะมาเป็นนายชะมากกว่าคิดแล้วก็เข้าใจเหล่าบรรดาลูกน้อง เพียงแต่พวกเขาโชคร้ายกว่า ที่ ไม่สามารถเลือกได้อย่างที่นายมีสิทธิเลือกงานหนึ่งเป็นงานคั่นเวลา ในระหว่างการพิจารณารับงานใหญ่ เป็นงานสร้างโปรเจ็กต์ สร้างธุรกิจเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วครั้ง หนึ่ง ซึ่งความสำเร็จนั้นก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

สระน้ำเด็ก

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการสร้างกล้ามเนื้อแขน โดยการใช้ห่วงยางเล่นน้ำ ตอนที่ 2

เอง ลูกมีรสนิยม ลูกชอบแบบไหน แนวไหน ก็ต้องตามใจ่ เพราะเป็นการแกฝนเรื่องความมั่นใจในตนเอง ลูกที่พ่อแม่ให้ เกียรติ เคารพในการตัดสินใจ จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอ มีเหตุผล มีหลักการ ไม่ดื้อรั้น เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามก้นใคร ทำอะไรก็คิดอย่างรอบคอบ ไต้ยินไต้ฟังอะไรก็ต้องคิดไตร่ตรอง สิ่งไหนควรเชื่อ แพยางหงส์เป่าลม  หรือสิ่งไหนหลอกลวง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมี เหตุผลรองรับอิสระในการเลือกคู่ครอง ห่วงยางแฟนซีราคา  คู่รวิตสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของมนุษย์ ก็คือ การมีคู่ การ มีคู่ครองเมื่อถึงเวลา ลูกน้อยก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และต้องแยก ออกจากอกพ่อแม่ไปมีครอบครัว ไปมีคนที่เขารักอีกหนึ่งคน พ่อ แม่ควรตัดสินใจให้ลูกไต้เลือกคู่ครองด้วยตนเอง เพราะเขาต้อง อยู่ด้วยก้น ต้องใช้ชีวิตร่วมก้น พ่อแม่อาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย คือทำความรู้จักกับคนที่ลูกรัก และคอยให้คำแนะนำ หากเห็น สิ่งผิดปกติ คอยชี้แนะในเรื่องบางเรื่องที่ลูกอาจจะยังไม่เช้าใจถ้าลูกเป็นเด็กที่มีเหตุผล ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรัก มัก จะเลือกคู่ครองไต้อย่างดี ไม่มีข้อผิดพลาด แต่ถ้าถูกเลี้ยงมา อย่างเคร่งครัดในกฎระเบียบโดยพ่อและแม่ขีดเส้นไว้ให้ทุกอย่าง เขาอาจถูกผู้อื่นครอบงำไต้ง่าย การคิดการตัดสินใจอาจผิด พลาดและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคู่ครองก็เป็นไต้ ลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อที่ จะยืนหยัดพึ่งพาตนเองไดในจันข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ต้องให้ลูกไต้คิด ไต้ตัดสินใจเอาเอง ทำด้วยตัวเอง อย่าง เช่น เมื่อถึงเวลาต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ลูกก็ต้องเตรียม พร้อม เตรียมตัวอ่านหนังสือ หาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ว่าจะ เรียนที่มหาวิทยาลัยไหน อยู่ที่ไหน เดินทางไปอย่างไร เมื่อ เรียนจบแล้วจะทำงานในสาขาอาชีพอะไรหากพ่อแม่หาข้อมูลให้ลูกทุกอย่าง ทำแม้กระทั่งหา หนังสือมาให้อ่าน พาไปที่มหาวิทยาลัย นั่นถือเป็นการทำร้าย ลูกทางอ้อม เพราะเขาจะเป็นคนอ่อนแอ ทำอะไรไม่เป็น ขาด ความมั่นใจ ถูกใครหลอกหรือชักจูงไต้ง่ายคนที่เติบโตมาเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จในอาชีพ น้ำ เส่วนใหญ่สมัยที่ยังเป็นเด็ก จะต้องเป็นคนที่ดิ้นรน ขวนขวายหา ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ห่วงยางหงส์สำเร็จรูป  เจอปัญหาอะไรก็ต้องคิดหาทางออก หาทางแก่ไขด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่คอยสนับสนุน และให้คำ แนะนำอยู่ห่างๆ ส่วนการลงมือทำ ลงมือปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตัวเอง กำหนดทั่งนั้น


ห่วงยางหงส์